Locatie

Program

Luni - Vineri 9:00 - 17:30

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării a persoanei fizice autorizate

Operaţiuni prealabile

Cererea de verificare disponibilitate şi rezervare firmă (original) – detalii, respectiv de verificare disponibilitate şi rezervare emblemă (după caz)

*Firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „persoană fizică autorizată” sau PFA.

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare, original;
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora sau care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
 4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei și, după caz, a emblemei, în original;
 5. Actul de identitate al titularului PFA (în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 6. Declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată;
 7. Dovada care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de punct de lucru;
 8. Specimenul de semnătură, certificat în condiţiile legii de către directorul ORCT sau de către înlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public, în original, sau, după caz, împuternicirea avocaţială care conţine semnătura persoanei fizice care se autorizează;
 9. Verificarea unicităţii calităţii de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/membru al întreprinderii familiale, obţinută prin grija personalului ORCT;
 10. Informaţiile din cazierul fiscal, în original;

S-ar mai putea să fie nevoie de:

 • avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip – original);
 • declaraţia persoanei fizică titulară a persoanei fizice autorizate, că soţia/soţul participă în mod obişnuit la activitatea desfăşurată de persoana fizică autorizată, în original;
 • declarație pe propria răspundere privind patrimoniul de afectațiune, în original;
 • copii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale;
 • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) – detalii;

Organic Consulting oferă o gamă vastă de servicii, de la înfințări de societăți comerciale sau găzduirea sediului social până la consultanță fiscală sau evidență financiar contabilă.

Alte informații utile

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică titulară a întreprinderii individuale.

În cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public. Dacă doreşte înregistrarea, un întreprinzător care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European va depune documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celălalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).

Conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a guvernului 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, înregistrarea în registrul comerţului a PFA, a întreprinderii individuale şi a întreprinderii familiale se face în baza rezoluţiei motivate a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a uneia dintre persoanele desemnate prin decizie a directorului general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.

Îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor juridice/persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale, modificarea actelor/datelor acestora înregistrate în registrul comerţului şi altele asemenea; îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului se poate face prin intermediul compartimentelor de asistenţă din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa onrc.ro, secțiunea„Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.

Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.

La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură electronică calificată.

×